ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ รายชั้นปีและ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รวบรวมโดย...คุณครูกนกวรรณ พินแย้ม

ที่
รายการข้อสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาละ 2 ชุด ...
ที่
รายการแนวข้อสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาละ 5 ชุด...
1
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย ชุดที่ 1
1
แนวข้อสอบมาตรฐานช่วงชั้นที่ 3 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย ชุดที่ 1
2
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย ชุดที่ 2
2
แนวข้อสอบมาตรฐานช่วงชั้นที่ 3 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย ชุดที่ 2
3
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
3
แนวข้อสอบมาตรฐานช่วงชั้นที่ 3 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย ชุดที่ 3
4
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
4
แนวข้อสอบมาตรฐานช่วงชั้นที่ 3 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย ชุดที่ 4
5
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1
5
แนวข้อสอบมาตรฐานช่วงชั้นที่ 3 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย ชุดที่ 5
6
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2
6
แนวข้อสอบมาตรฐานช่วงชั้นที่ 3 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
7
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กลุ่มสาระฯ สังคมฯ ศาสนาและวัฒนธรรม ชุดที่ 1
7
แนวข้อสอบมาตรฐานช่วงชั้นที่ 3 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
8
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กลุ่มสาระฯ สังคมฯ ศาสนาและวัฒนธรรม ชุดที่ 2
8
แนวข้อสอบมาตรฐานช่วงชั้นที่ 3 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 3
9
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กลุ่มสาระฯ พระพุทธศาสนา ชุดที่ 1
9
แนวข้อสอบมาตรฐานช่วงชั้นที่ 3 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 4
10
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กลุ่มสาระฯ พระพุทธศาสนา ชุดที่ 2
10
แนวข้อสอบมาตรฐานช่วงชั้นที่ 3 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 5
11
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กลุ่มสาระฯ ประวัติศาสตร์ ชุดที่ 1
11
แนวข้อสอบมาตรฐานช่วงชั้นที่ 3 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1
12
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กลุ่มสาระฯ ประวัติศาสตร์ ชุดที่ 2
12
แนวข้อสอบมาตรฐานช่วงชั้นที่ 3 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2
13
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา ชุดที่ 1
13
แนวข้อสอบมาตรฐานช่วงชั้นที่ 3 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3
14
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา ชุดที่ 2
14
แนวข้อสอบมาตรฐานช่วงชั้นที่ 3 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4
15
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กลุ่มสาระฯ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
15
แนวข้อสอบมาตรฐานช่วงชั้นที่ 3 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5
16
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี กลุ่มสาระฯ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
16
แนวข้อสอบมาตรฐานช่วงชั้นที่ 3 กลุ่มสาระฯ สังคมฯ ศาสนาฯ ชุดที่ 1
   
17
แนวข้อสอบมาตรฐานช่วงชั้นที่ 3 กลุ่มสาระฯ สังคมฯ ศาสนาฯ ชุดที่ 2
   
18
แนวข้อสอบมาตรฐานช่วงชั้นที่ 3 กลุ่มสาระฯ สังคมฯ ศาสนาฯ ชุดที่ 3
   
19
แนวข้อสอบมาตรฐานช่วงชั้นที่ 3 กลุ่มสาระฯ สังคมฯ ศาสนาฯ ชุดที่ 4
   
20
แนวข้อสอบมาตรฐานช่วงชั้นที่ 3 กลุ่มสาระฯ สังคมฯ ศาสนาฯ ชุดที่ 5
   
21
แนวข้อสอบมาตรฐานช่วงชั้นที่ 3 กลุ่มสาระฯ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
   
22
แนวข้อสอบมาตรฐานช่วงชั้นที่ 3 กลุ่มสาระฯ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
   
23
แนวข้อสอบมาตรฐานช่วงชั้นที่ 3 กลุ่มสาระฯ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3
   
24
แนวข้อสอบมาตรฐานช่วงชั้นที่ 3 กลุ่มสาระฯ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4
   
25
แนวข้อสอบมาตรฐานช่วงชั้นที่ 3 กลุ่มสาระฯ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5