ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสวดมนต์แปล ...ที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 63 ...(คลิกเกียรติบัตร)
ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุข

>>Main Menu..

ใบเกียรติบัตร จ.นครพนม
ตรวจสอบยอดเงิน กบข.
ตารางเทียบขั้นเงินเดือน
บัญชีเงินเดือนครู 2554 .
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ประวัติเว็บมาสเตอร์ ..

>> KM องค์ความรู้ ...

ตัวอย่างการเขียน วฐ. 2/1
ตัวอย่างการเขียน วฐ. 2/1
การรายงานตนเองของคร
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จรรยาบรรณวิชาชีพคร
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การวิจัยชั้นเรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนวทางการเขียนนวัตกรรม
ตัวอย่างการเขียน วฐ.2/1
การจัดระบบ ดูแลช่วยเหลือ
นวัตกรรมการเรียนรู้
การพัฒนาทักษะการคิด
แนวทางการพัฒนาวิชาชีพครู
มาตรฐานวิชาชีพครู ..
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E-book)
โครงการของบซื้อโปรแจ็คเตอร
สืบค้นงานวิจัย ม.เชียงใหม่
งานวิจัยการจัดแสง ม.เชียงใหม่

ชมรายการโทรทัศน์ ออนไลด์
โทรทัศน์ย้อนหลัง ทุกช่อง
..

free html visitor counters
จำนวนผู้เข้าชม
( เริ่ม 6 กรกฎาคม 2554 )


ปฏิทินปี 2557


เครื่องคิดเลข ออนไลด์
0
7 8 9 /
4 5 6 *
1 2 3 -
0 +/- . +
C
=

ท่านพอใจ เว็บนี้เพียงใด

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


ผลการ Vote
Power by Thaimisc.com

สมุดเยี่ยม .(เล่มใหม่) ขอแสดงความยินดีกับทีมสวดมนต์แปล ระดับม.ต้น ได้เป็นตัวแทนเขตฯ..เป็นปีที่ 3

องค์ความรู้สำหรับนักเรียนสืบค้น.(KM). /แนวข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้..( คลิกรวมข้อสอบสังคม )
เชิญนักเรียนทุกคน... ให้กำลังใจนักเรียน รร.หนองโตงฯ ได้เป็นตัวแทน กิจกรรมสวดมนต์แปล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 63 ณ จังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ 11-13 ธันวาคม 2556 ...( คลิกตรวจผลแข่งขันระดับภาค ) ( ตรวจผลระดับเข ).

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2555 /ผลการแข่งขัน ระดับภูมิภาค ปี 2555 /
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2554 /
ภาพกิจกรรมต่างๆ ..
นักเรียนเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม

การจัดกิจกรรมการไปทัศนศึกษา
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
รร. หนองโตงฯ เมื่อ 21 มีค.56

.( คลิกชมภาพกิจกรรม ) ..

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์ไบเทคฯ
ประมวลภาพกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ ณ ศูนย์ไบเทคฯ นักเรียนสายชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2555
.( คลิกชมภาพกิจกรรม )
..
ธรรมสัญจร ครูโรงเรียนหนองโตงฯ
ประมวลภาพกิจกรรมธรรมสัญจร
ครูโรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)
ปีการศึกษา 2555
.( คลิกชมภาพกิจกรรม )
..
กิจกรรมวันเปิดประตูสู่อาเซี่ยน
ประมวลภาพการจัดกิจกรรมวันเปิดประตู
ี่สู่อาเซี่ยน โรงเรียนหนองโตงฯ
ปีการศึกษา 2555
.( คลิกชมภาพกิจกรรม )
..
กิจกรรมร่วมงานชุมชน
คณะกรรมการนักเรียนบริการชุมชน
ร่วมงานศพของผู้ปกครองนักเรียน
รร. หนองโตงฯ ปีการศึกษา 2555
.( คลิกชมภาพกิจกรรม )
..

อบรมก่อนแต่งตั้งครูเชี่ยวชาญ
กิจกรรมการอบรมพัฒนาครูก่อนแต่งตั้ง
ให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
ณ โรงแรมเพชรเกษม สุรินทร์
.( คลิกชมภาพกิจกรรม ) ..
ผอ.สพป.สร.1 พบเพื่อนครู
กิจกรรมสวัสดีคุณครูวันเปิดเทอม
โดย...ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 พบ
เพื่อนครู ปีการศึกษา 2555
.( คลิกชมภาพกิจกรรม )
..

กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ
การจัดกิจกรรมเข้าค่ายทางวิชาการ
นักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รร.หนองโตงฯปีการศึกษา 2555
.( คลิกชมภาพกิจกรรม ) ..
กิจกรรมวันภาษาไทย นักเรียนสาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนหนองโตงฯ
..( คลิกชมภาพกิจกรรม )..


กิจกรรมโครงการสู่พระอารามหลวง
นักเรียนสายชั้น ม. 2 โรงเรียนหนองโตงฯ
ปีการศึกษา 2555
..( คลิกชมภาพกิจกรรม )..

ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ ..( ประมวลภาพทุกกิจกรรม )
การจัดกิจกรรมชมรมครูสังคมศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 1 ทัศนศึกษา, ประมวลภาพธรรมสัญจรครู รร.หนองโตงฯ ....

  ค้นข่าวมาเล่า
ข่าวการศึกษา

หลักเกณฑ์ให้ข้าราชการครู
ผู้มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์
มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
(คลิกหลักเกณฑ์และวิธีการ)
(แบบคำขอ ก.ค.ศ.1ดีเด่น)
(แบบรายงานด้านที่ 1)
(แบบ ก.ค.ศ. 2 ดีเด่น)
(แบบรายงานผลด้านที่ 3 ก.ค.ศ.3/1)
(แบบข้อเสนอการพัฒนางาน)
(คลิกแบบฟอร์มทั้งหมด)
(รางวัลที่ให้การรับรองตามเกณฑ์)


บรรยากาศทัศนศึกษา ณ เชียงราย
ลิ้งที่น่าสนใจ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
ผลงานอาจารย์
นโยบายรัฐบาล
แผนการศึกษา
มติคณะรัฐมนตรี
รายการสื่อทางโทรทัศน์
รายการสื่อวิทยุ
เพลงเพื่อแผ่นดิน
พระราชบัญญัติการศึกษา
ครูกับปรัชญาพอเพียง
การประหยัด

หลักสูตรช่วงชั้นที่ 4
 ( ตอนที่ 1 ) ( ตอนที่ 2 ) ( ตอนที่ 3 )

สาระท้องถิ่นของเรา
รายชื่อท้องถิ่นของเรา ในเมืองสุรินทร์ ... เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ของผู้เรียน

อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง

วัดบูรพาราม

หลวงพ่อพระชีว

หลวงปู่สาม วัดป่าไตรวิเวก

กลับสุรินทร์ ถิ่นกำเนิด

หมู่บ้านช้าง ตากลาง

หมู่บ้านทอผ้าไหม สุรินทร์

หมู่บ้านทำเครื่องเงิน

วนอุทยานเขาสวาย

ปราสาทเมืองท

ปราสาทศีขรภูมิ

ปราสาทตาเมือน

การละเล่นพื้นเมืองสุรินทร

ปราสาทบ้านพลวง

เว็บไซต์สถานศึกษา และ แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ที่น่าสนใจ
รายชื่อเว็บไซต์ โรงเรียนใน ชุมชนเมืองสุรินทร์ ...เพื่อพัฒนาการเรียนรู้

โรงเรียนหนองโตงฯ

สพท.สุรินทร์ เขต 1

โรงเรียนชุมชนเมืองท

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร.................................. สพท.สุรินทร์ เขต 2

โรงเรียนสิรินธร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร

สพท.สุรินทร์ เขต 3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร

 เผยแพร่โดย...นางกนกวรรณ พินแย้ม ..ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองโตง " สุรวิทยาคม " อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 
E-mail : kanokreka@hotmail.com

( เพื่อความละเอียดของเว็บ....โปรดปรับหน้าจอเป็น...1024 x 768 )